#عنواننسخه
#
۱
عنوان
مقام عظيم صلات در امر بهائی
نسخه
pdfdocx
#
۲
عنوان
قبله:
نسخه
#
عنوان
- حضرت اعلی "من يظهره اللّه" را قبله قرار داده‌اند
نسخه
pdfdocx
#
عنوان
- حضرت بهاءاللّه قرار حضرت اعلی را تأييد فرموده‌اند
نسخه
pdfdocx
#
عنوان
- حضرت بهاءاللّه مقرّر فرموده‌اند که قبله اهل بهاء بعد از صعود مقرّ استقرار عرش مبارک باشد
نسخه
pdfdocx
#
عنوان
- وجوب توجّه به قبله حين اداء صلات
نسخه
pdfdocx
#
۳
عنوان
وجوب صلات بر رجال و نساء پس از بلوغ به سنّ پانزده سالگی
نسخه
pdfdocx
#
۴
عنوان
کسانی که از اداء صلات معافند:
نسخه
#
عنوان
- بيماران
نسخه
pdfdocx
#
عنوان
- نفوسی که سنّشان از هفتاد متجاوز است
نسخه
pdfdocx
#
عنوان
- سوان در حين عادت ماهيانه به شرط آنکه وضو گرفته و آيه مخصوصی را که نازل گشته ٩٥ مرتبه در روز تکرار نمايند
نسخه
pdfdocx
#
۵
عنوان
صلات بايد به صورت فردی ادا گردد
نسخه
pdfdocx
#
۶
عنوان
انتخاب يکی از سه صلات مجاز است
نسخه
pdfdocx
#
۷
عنوان
مقصد از (صبح) و (حين زوال) و (اصيل) مربوط به تعيين اوقات نمازهای روزانه از اين قرار است : صبح، از طلوع آفتاب تا ظهر. زوال، از ظهر تا غروب. اصيل، ار غروب تا دو ساعت از شب گذشته
نسخه
pdfdocx
#
۸
عنوان
اداء صلات اولی (صلات کبير) يک بار در ٢٤ ساعت کافی است
نسخه
pdfdocx
#
۹
عنوان
اداء صلات صغير در حال قيام اولی و احب است
نسخه
pdfdocx
#
۱۰
عنوان
وضو:
نسخه
#
عنوان
- قبل از صلات بايد وضو گرفته شود
نسخه
pdfdocx
#
عنوان
- برای هر صلات تجديد وضو لازم است
نسخه
pdfdocx
#
عنوان
- اگر حين ظهر دو نماز خوانده شود يک وضو برای هر دو کافی است
نسخه
pdfdocx
#
عنوان
- هر گاه آب فراهم نباشد يا استعمال آب برای دست يا صورت مضرّ باشد آيه مخصوصی نازل شده که بايد پنج مرتبه تکرار گردد
نسخه
pdfdocx
#
عنوان
- در صورت برودت شديد هوا استفاده از آب گرم توصيه شده است
نسخه
pdfdocx
#
عنوان
- هر گاه برای امر ديگری وضو گرفته شده باشد تجديد آن قبل از اداء نماز لازم نه
نسخه
pdfdocx
#
عنوان
- وضو ضرورت دارد حتّی اگر قبلاً استحمام شده باشد
نسخه
pdfdocx
#
۱۱
عنوان
تعيين اوقات صلات:
نسخه
pdfdocx
#
عنوان
- برای تعيين وقت اتّکال به ساعت جايز است
نسخه
pdfdocx
#
عنوان
- در اقاليم واقعه در مناطق بعيده نيم کره شمالی يا جنوبی که طول مدّت روز و شب تفاوت بسيار دارد بدون توجّه به طلوع و غروب آفتاب بايد به ساعات و مشاخص اتّکال شود
نسخه
#
۱۲
عنوان
در موارد نا امنی خواه در سفريا حضر در ازاء هر صلاتی که فوت شود بايد يک بار سجده کرد و آيه مخصوصی را تلاوت نمود و بعد از اتمام سجود آيه مخصوص ديگری را هيجده مرتبه تکرار کرد
نسخه
pdfdocx
#
۱۳
عنوان
نماز جماعت جز در مورد صلات ميّت نهی شده است
نسخه
pdfdocx
#
۱۴
عنوان
تلاوت صلات ميّت بطور کامل واجب است جز در مواردی که از حاضرين کسی قادر بر قرائت نباشد . در اين صورت بايد تکبيرات و اذکار شش گانه مخصوص صلات ميّت تکرار شود
نسخه
pdfdocx
#
۱۵
عنوان
صلات نه رکعتی که در کتاب اقدس به آن اشاره شده با نزول سه صلات کبير و وسطی و صغير منسوخ گرديده است
نسخه
pdfdocx
#
۱۶
عنوان
صلات آيات منسوخ گشته و به جای آن آيه ای مخصوص نازل گرديده که تلاوتش واجب نيست
نسخه
pdfdocx
#
۱۷
عنوان
مو و سمور و استخوان و امثال آن مُبطل صلات نيست
نسخه
pdfdocx
OV