#عنواننسخه
#
۱
عنوان
نکاح از مندوبات است يعنی قويّاً توصيه شده ولی از واجبات نيست
نسخه
pdfdocx
#
۲
عنوان
تعدّد زوجات نهی شده است
نسخه
pdfdocx
#
۳
عنوان
شرط جواز ازدواج آن است که طرفين به سنّ بلوغ شرعی يعنی پانزده سالگی رسيده باشند
نسخه
pdfdocx
#
۴
عنوان
ازدواج مشروط به رضايت طرفين و ابوين ايشان است خواه زوجه با کره باشد يا نباشد
نسخه
pdfdocx
#
۵
عنوان
قرائت آيه مخصوصه که مشعر بر رضايت به اراده الهی است بر هر دو فرض است
نسخه
pdfdocx
#
۶
عنوان
ازدواج با نا مادری و نا پدری حرام است
نسخه
pdfdocx
#
۷
عنوان
کلّيه مسائل مربوط به ازدواج با اقارب به بيت العدل راجع است
نسخه
pdfdocx
#
۸
عنوان
ازدواج با غير بهائی جايز است
نسخه
pdfdocx
#
۹
عنوان
نامزدی:
نسخه
#
عنوان
- دوران نامزدی نبايد از ٩٥ روز تجاوز کند
نسخه
pdfdocx
#
عنوان
- نامزد شدن با دختری که به سنّ بلوغ نرسيده باشد جايز نيست
نسخه
#
۱۰
عنوان
مهريّه:
نسخه
#
عنوان
- تحقّق ازدواج معلّق به اداء مهر است
نسخه
pdfdocx
#
عنوان
- ميزان مهر ١٩ مثقال طلای خالص برای اهل مدن و ١٩ مثقال نقره برای اهل قری است بر حسب محلّ سکونت دائمی زوج نه زوجه
نسخه
pdfdocx
#
عنوان
- تجاوز از ٩٥ مثقال حرام است
نسخه
pdfdocx
#
عنوان
- احسن و اولی آنکه زوج در پرداخت مهر به ١٩ مثقال نقره قناعت نمايد
نسخه
pdfdocx
#
عنوان
- اگر پرداخت مهر کلّا ممکن نباشد صدور قبض مجلس جايز است
نسخه
pdfdocx
#
۱۱
عنوان
بعد از قرائت آيتين و اعطاء مهريّه اگر يکی از طرفين قبل از زفاف نسبت به ديگری کُره حاصل نمود دوران تربّص قبل از طلاق لازم نيست و اخذ مهريّه نيز از زوجه جايز نه
نسخه
pdfdocx
#
۱۲
عنوان
زوج بايد هنگام سفر ميقاتی برای مراجعت تعيين نمايد واگر به عذر موجّهی از مراجعت در موعد مقرّر ممنوع شد بايد زوجه خود را مطّلع سازد و کمال جهد مبذول دارد که مراجعت کند و اگر زوج هيچ يک از اين دو شرط را اجرا نکرد زوجه بايد نه (٩) ماه صبر کند و بعد می تواند با ديگری ازدواج نمايد ولکن صبر و انتظار اولی است . هر گاه خبر موت يا قتل زوج به زوجه رسد و اين مطلب به شيوع يا اظهار عدلين ثابت شود ازدواج مجدّد زوجه پس از انقضاء نه (٩) ماه جايز است
نسخه
pdfdocx
#
۱۳
عنوان
اگر زوج با وقوف به حکم کتاب اقدس بسفر رود بدون آنکه زوجه را از ميقات مراجعت مطّلع کند زوجه ميتواند بعد از يک سال انتظار ازدواج نمايد. امّا اگر زوج از حکم الهی آگاه نباشد زوجه بايد صبر کند تا خبری از زوج برسد
نسخه
pdfdocx
#
۱۴
عنوان
اگر بعد از اداء مهر بر زوج معلوم شود که زوجه باکره نيست زوج ميتواند اعاده مهريّه و مصارف را مطالبه نمايد
نسخه
pdfdocx
#
۱۵
عنوان
اگر ازدواج مشروط به بکارت زوجه شده و فساد شرط مشاهده شود فساد شرط سبب فساد مشروط است . در اين صورت اعاده مهريّه و مطالبه مخارج و ابطال ازدواج جايز است ولکن اگر "در اين مقام ستر و عفو شامل شود عنداللّه سبب اجر عظيم است"
نسخه
pdfdocx
OV