#عنواننسخه
#
۱
عنوان
مقام عظيم صوم در امر بهائی
نسخه
pdfdocx
#
۲
عنوان
ماه صيام با خاتمهايّام هاء شروع و به عيد نوروز ختم ميشود
نسخه
pdfdocx
#
۳
عنوان
امساک از اکل و شرب از طلوع تا غروب آفتاب واجب است
نسخه
pdfdocx
#
۴
عنوان
صوم بر رجال و نساء بعد از رسيدن به سنّ بلوغ يعنی پانزده سالگی واجب است
نسخه
pdfdocx
#
۵
عنوان
کسانی که از صوم معافند:
نسخه
#
عنوان
(١) مسافرين:
نسخه
pdfdocx
#
عنوان
- مشروط براينکه سفر بيش از ٩ ساعت به طول انجامد
نسخه
pdfdocx
#
عنوان
- کسانی که پياده سفر می کنند به شرط اينکه بيش از دو ساعت طيّ طريق کنند
نسخه
pdfdocx
#
عنوان
- کسانی که در محلی کمتر از ١٩ روز اقامت کنند
نسخه
pdfdocx
#
عنوان
- کسانی که به قصد اقامت نوزده روز يا بيشتر در محلّی وارد شوند فقط برای سه روز اول بعد از ورود از روزه گرفتن معافند
نسخه
pdfdocx
#
عنوان
- کسانی که در ايّام صيام به خانه خود مراجعت می کنند از روز ورود بايد صائم گردند
نسخه
pdfdocx
#
عنوان
(٢) بيماران
نسخه
pdfdocx
#
عنوان
(٣) نفوسی که سنّشان متجاوز از هفتاد سال است
نسخه
pdfdocx
#
عنوان
(٤) زنان باردار
نسخه
pdfdocx
#
عنوان
(٥) زنان مرضع
نسخه
pdfdocx
#
عنوان
(٦) زنان در موقع عادت ماهيانه مشروط بر اينکه وضو گرفته آيه مخصوصه را ٩٥ مرتبه در روز تلاوت نمايند
نسخه
pdfdocx
#
عنوان
(٧) شاغلين به مشاغل شاقّه "ولکن در آن ايام قناعت و ستر لاجل احترام حکم اللّه و مقام صوم اولی و احبّ"
نسخه
pdfdocx
#
۶
عنوان
صوم جهت نذر و عهد در غير شهرالعلاء جائز است "ولکن حق جلّ جلاله دوست داشته که عهد و نذر در اموری که منفعت آن به عباد اللّه می رسد واقع شود"
نسخه
pdfdocx
OV