#عنواننسخه
#
۱
عنوان
امر طلاق مؤکّداً مکروه و مبغوض است
نسخه
pdfdocx
#
۲
عنوان
در صورت بروز کُره و کدورت از يکی از زوجين وقوع طلا ق جايز امّا موکول به يک سال تمام تربّص است و شروع و اختتام سنه تربّص بايد به گواهی دو نفر شاهد يا بيشتر برسد و امر طلاق را بايد حاکم شرعی بلد که از جانب امنای بيت عدل مأمور است در دفتر ثبت نمايد " . " اقتران مرء با مرئه در ايّام اصطبار حرام است و اگر کسی مرتکب شود بايد استغفار کند و ١٩ مثقال ذهب به بيت العدل جزای عمل برساند "
نسخه
pdfdocx
#
۳
عنوان
بعد از وقوع طلاق ادامه دوره تربّص ضرورت ندارد
نسخه
pdfdocx
#
۴
عنوان
اگر قرار شود زوجه به علّت فعل منکر مطلّقه شود نفقه در ايّام تربّص به او تعلّق نمی گيرد
نسخه
pdfdocx
#
۵
عنوان
ازدواج مجدّد زوج با زوجه مطلّقه جايز مشروط بر اينکه زوجه مزبور با ديگری ازدواج نکرده باشد و الّا بايد ابتدا از شوهر دوم طلاق بگيرد تا بتواند با شوهر اول ازدواج کند
نسخه
pdfdocx
#
۶
عنوان
"اگر در ايّام اصطبار الفت به ميان آيد حکم زواج ثابت" . اگر بعد از آشتی مجدّداً کُره حاصل و تقاضای طلاق شود تجديد سنه تربّص لازم است
نسخه
pdfdocx
#
۷
عنوان
اگر در حين سفر ما بين زوج و زوجه اختلاف حاصل شود زوج بايد زوجه را به مقرّ خود برساند يا به دست امينی بسپارد که او را به مقرّ خود برساند و شوهر بايد مخارج سفر و نفقه يک سال تمام زن را بپردازد
نسخه
pdfdocx
#
۸
عنوان
اگر زوج قصد جلای وطن کند و زوجه راضی به همراهی نباشد و اصرار در طلاق ورزد سال اصطبار ازيوم مفارقت شروع خواهد شد چه در حين تدارک سفر باشد يا موقع عزيمت
نسخه
pdfdocx
#
۹
عنوان
حکم اسلام در مورد کيفيّت ازدواج مجدّد زوج با زوجه مطلّقه نهی شده است
نسخه
pdfdocx
OV