separator

لوح تنزيه و تقديس (دخان) - حضرت عبدالبهاء – من مكاتيب عبدالبهاء، جلد ۱، صفحه ۲۰۰

ای ياران پاک يزدان تنزيه و تقديس در جميع شئون از خصائص پاکانست و از لوازم آزادگان اوّل کمال تنزيه و تقديس است و پاکی از نقائص چون انسان در جميع مراتب پاک و طاهر گردد مظهر تجلّی نور باهر شود در سير و سلوک اوّل پاکی و بعد تازه‌گی و آزاده گی جوی را بايد پاک نمود بعد آب عذب فرات جاری نمود و ديده پاک ادراک مشاهده و لقا نمايد و مشام پاک استشمام رائحه گلشن عنايت فرمايد و قلب پاک آينه جمال حقيقت گردد اينست که در کتب سماويّه وصايا و نصايح الهيّه تشبيه بآب گشته چنانچه در قرآن ميفرمايد {وَ انْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} و در انجيل ميفرمايد {تا نفسی تعميد بآب و روح نيابد در ملکوت الهی داخل نشود} پس واضح شد که تعاليم الهيّه فيض آسمانيست و باران رحمت الهی و سبب طهارت قلوب انسانی مقصود اين است که در جميع مراتب تنزيه و تقديس و پاکی و لطافت سبب علويّت عالم انسانی و ترقّی حقائق امکانيست حتّی در عالم جسمانی نيز لطافت سبب حصول روحانيّت است چنانکه صريح کتب الهی است و نظافت ظاهره هر چند امريست جسمانی ولکن تأثير شديد در روحانيّات دارد مانند الحان بديع و آهنگ خوش هر چند اصوات عبارت از تموّجات هوائيّه است که در عصب صماخ گوش تأثير نمايد و تموّجات هوا عَرَضی از اَعراض است که قائم بهواست با وجود اين ملاحظه مينمائيد که چگونه تأثير در ارواح دارد آهنگ بديع روح را طيران دهد و قلب را باهتزاز آرد مراد اين است که پاکی و طهارت جسمانی نيز تأثير در ارواح انسانی کند ملاحظه نمائيد که پاکی چه قدر مقبول درگاه کبريا و منصوص کتب مقدّسه انبياست زيرا کتب مقدّسه منع از تناول هر شیء کثيف و استعمال هر چيز ناپاک مينمايد ولی بعضی منهیّ قطعی بود و ممنوع بکلّی و مرتکب آن مبغوض حضرت کبريا و مردود نزد اوليا مانند اشياء محرّمه تحريم قطعی که ارتکاب آن از کباير معاصی شمرده ميشود و از شدّت کثافت ذکرش مستهجن است امّا منهيّات ديگر که ضرر فوری ندارد ولی تأثيرات مضرّه بتدريج حاصل گردد آن منهيّات نيز عند اللّه مکروه و مذموم و مدحور ولی حرمت قطعی منصوص نه بلکه تنزيه و تقديس و طهارت و پاکی و حفظ صحّت و آزاده‌گی مقتضی آن از آنجمله شرب دخان است که کثيف است و بد بو و کريهست و مذموم و بتدريج مضرّتش مسلّم عموم و جميع اطبّاء حاذقه حکم نموده‌اند و تجربه نيز گرديده که جزئی از اجزاء مرکّبه دخان سمّ قاتل است و شارب معرض علل و امراض متنوّع اين است که در شربش کراهت تنزيهی بتصريح وارد حضرت اعلی روحی له الفداء در بدايت امر بصراحت منع فرمودند و جميع احبّاء ترک شرب دخان نمودند ولی چون زمان تقيّه بود هر نفسی که از شرب دخان امتناع مينمود مورد اذيّت و جفا ميشد بلکه در معرض قتل ميآمد لهذا احبّاء بجهت تقيّه بشرب دخان پرداختند بعد کتاب اقدس نازل شد چون تحريم دخان صريح کتاب اقدس نبود احبّاء ترک ننمودند امّا جمال مبارک هميشه از شرب دخان اظهار کراهت ميفرمودند حتّی در بدايت بملاحظه ئی قدری استعمال ميفرمودند بعد بکلّی ترک فرمودند و نفوس مقدّسی که در جميع امور متابعت جمال مبارک مينمودند آنان نيز بکلّی ترک شرب دخان کردند مقصود اين است که شرب دخان عند الحقّ مذموم و مکروه و در نهايت کثافت و در غايت مضرّت ولو تدريجاً و از اين گذشته باعث خسارت اموال و تضييع اوقات و ابتلای بعادت مضرّه است لهذا در نزد ثابتان بر ميثاق عقلاً و نقلاً مذموم و ترک سبب راحت و آسايش عموم و اسباب طهارت و نظافت دست و دهان و مو از تعفّن کثيف بدبو است البتّه احبای الهی بوصول اين مقاله بهر وسيله باشد ولو بتدريج ترک اين عادت مضرّه خواهند فرمود چنين اميدوارم.

أمّا مسئلهء افيون کثيف ملعون نعوذ باللّه من عذاب اللّه بصريح کتاب اقدس محرّم و مذموم و شربش عقلاً ضربی از جنون و بتجربه مرتکب آن بکلّی از عالم انسانی محروم پناه بخدا ميبرم از ارتکاب چنين امر فظيعی که هادم بنياد انسانيست و سبب خسران ابدی جان انسانرا بگيرد وجدان بميرد شعور زائل شود ادراک بکاهد زنده را مرده نمايد حرارت طبيعت را افسرده کند ديگر نتوان مضرّتی اعظم از اين تصوّر نمود خوشا بحال نفوسيکه نام ترياک بر زبان نرانند تا چه رسد باستعمال آن . ای ياران الهی جبر و عنف و زجر و قهر در اين دوره الهی مذموم ولی در منع از شرب افيون بايد بهر تدبيری تشبّث نمود بلکه از اين آفت عظمی نوع انسان خلاصی و نجات يابد و الّا وا ويلا عَلَی کُلِّ مَنْ يُفَرِّطُ فِی جَنْبِ اللّهِ.

ای پروردگار اهل بها را در هر موردی تنزيه و تقديس بخش و از هر آلوده‌گی پاکی و آزاده‌گی عطا کن از ارتکاب هر مکروه نجات ده و از قيود هر عادت رهائی بخش تا پاک و آزاد باشند و طيّب و طاهر گردند سزاوار بنده‌گی آستان مقدّس شوند و لايق انتساب بحضرت احديّت از مسکرات و دخان رهائی بخش و از افيون مورث جنون نجات و رهائی ده و بنفحات قدس مأنوس کن تا نشأه از باده محبّت اللّه يابند و فرح و سرور از انجذابات بملکوت ابهی جويند چنانچه فرمودی:

آنچه در خمخانه داری نشکند صفرای عشق

زان شراب معنوی ساقی همی بحری بيار

ای ياران الهی ترک دخان و خمر و افيون بتجربه رسيده که چگونه سبب صحّت و قوّت و وسعت ادراک و شدّت ذکاء و قوّت اجسام است طائفه ئی اليوم موجود که آنان از دخان و مسکرات و افيون محترز و مجتنبند آن طائفه بر طوائف سائره در قوّت و شجاعت و صحّت و ملاحت و صباحت منتهای تفوّق دارند يکی از آنان ده نفر از طوائف سائره را مقاومت نمايد و اين تجربه در عموم است يعنی عموم افراد آن طائفه بر عموم افراد سائر طوائف از هر جهت متفوّقند پس همّتی نمائيد تا تنزيه و تقديس کبری که نهايت آرزوی عبدالبهاست در ميان اهل بها جلوه نمايد و حزب اللّه در جميع شئون و کمالات فائق بر سائر نوع انسان گردند و در ظاهر و باطن ممتاز از ديگران و در طهارت و نظافت و لطافت و حفظ صحّت سر خيل عاقلان و در آزادگی و فرازانگی و حکم بر نفس و هوی سرور پاکان و آزادگان و عاقلان و علیکم البهاء الابهی. (عبدالبهاء عبّاس)

Audio Tablet audio

OV